Aktualności

Kontrast pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wijewie przed remontem a po przeprowadzonej termomodernizacji jest ogromny. Wokół szkoły zniknęła ponura aura szarego budynku, który obecnie jest jasny, schludny i spełnia wszelkie wymogi związane z termomodernizacją.

Komunikat Pańswtowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznia z dnia 11 września 2017 r., dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Potrzebowo zaopatrującego w wodę : mieszkańców Potrzebowa

Dnia 6 września 2017 r. w Wijewie dokonano III (końcowego) odbioru prac termomodernizacyjnych III części zamówienia - Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Wijewie  w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. 

Dnia 5 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wijewie Wójt Gminy Mieczysław Drożdżyński przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Brennie z wykonawcą robót. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył WUPRINŻ Spółka Akcyjna, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, reprezentowaną przez Prezesa Zbigniewa Ziała.

Strona 59 z 141