Aktualności

Dnia 6 września 2017 r. w Wijewie dokonano III (końcowego) odbioru prac termomodernizacyjnych III części zamówienia - Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Wijewie  w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. 

Dnia 5 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wijewie Wójt Gminy Mieczysław Drożdżyński przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Brennie z wykonawcą robót. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył WUPRINŻ Spółka Akcyjna, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, reprezentowaną przez Prezesa Zbigniewa Ziała.

Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a jej głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. W tym roku podczas internetowego głosowania Polacy sami dokonali wyboru lektury, która była  wspólnie czytana. Wybór padł na „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Strona 63 z 144