Aktualności

W związku z planowaną od 02 listopada 2016 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm./), Wójt Gminy Wijewo zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego 

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Urząd Gminy w Wijewie przypomina mieszkańcom o obowiązku przestrzegania uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo” oraz zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zapraszamy do korzystania z usługi „Książka na telefon”.