INFORMACJA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2016/2017

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia 2016r. wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 31 października 2016r. W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 października 2016r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 30 listopada 2016r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016r.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 świadczenia będą przyznawane w oparciu o dochody rodziny z 2015r. z uwzględnieniem zmian wysokości dochodów członków rodziny. WAŻNE ! Do wniosku o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny nie trzeba już dołączać oświadczeń i zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2015r. Od stycznia bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie dane te uzyskuje drogą elektroniczną. Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej. (wykazanej na formularzu PIT U/Z)

Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2016r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie
niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie pokój nr 5 w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 17.30 , od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.