Przypomnienie w sprawie wymiany dowodów osobistych

Od 1 stycznia 2018 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2018 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2008 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2013 roku (z terminem ważności 5 lat).

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty.

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić   dokument w razie upływu terminu ważności. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie na terytorium Polski, w tym samym urzędzie gotowy dowód należy odebrać. Wniosek składa się osobiście i osobiście także odbiera dowód.

Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są automatycznie unieważniane „z urzędu „     w rejestrach komputerowych prowadzonych przez Urząd Gminy Wijewo oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Legitymowanie się nieważnym dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych.

Obecnie 60 mieszkańców naszej Gminy legitymuje się nieważnymi dowodami osobistymi.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące   przepisy   ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów

W Urzędzie Gminy Wijewo wnioski o wymianę dowodów osobistych przyjmowane są w pokoju nr 11 na I piętrze.

Informacja w sprawach dowodów osobistych – pokój 11, tel. 65 549 40 85 wew. 32.

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.