Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Radomyślu

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).   

WÓJT GMINY WIJEWO

Ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Radomyślu, stanowiącej własność Gminy Wijewo

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Radomyślu, obręb Radomyśl, obejmująca działkę nr ewidencyjny 393/12, o powierzchni 1 237 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1L/00020793/1 przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest położona w miejscowości Radomyśl 28b.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wijewo Nr XII/61/2003 z dnia 5 października 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo, działka 393/12 obręb Radomyśl leży w jednostce bilansowej planu oznaczonej symbolem Mrj – teren zabudowy zagrodowej z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka stanowi niezabudowaną gruntową nieruchomość zurbanizowaną.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 34 400,00 zł. netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100) i będzie powiększona o należny podatek VAT (23%).

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 17.02.2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.

Uczestnicy przetargu w tym dniu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, a dodatkowo osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wijewo w celu związanym z prowadzeniem przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości;

-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

Wadium: 3 500,00 należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto depozytowe Urzędu Gminy Wijewo BS Wschowa o/ Wijewo nr 47 8669 0001 2008 0080 0349 0005 do dnia 13.02.2020r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Księga wieczysta nr PO1L/00020793/1, prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Wszelkie koszty publiczno-prawne, w tym koszty aktu notarialnego, tj. warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej prawo własności, a także koszty sądowe ponosi nabywca.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wijewo w BS Wschowa o/ Wijewo nr 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.

Zastrzeżenie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny informując o tym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu: www.wijewo.pl oraz na stronie BIP.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono 15.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzędu Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, opublikowano na stronie internetowej sprzedającego oraz na stronie: bip.wijewo.pl, a ponadto przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Wijewo celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo oraz pod nr tel. 65 549 40 85 wew. 37.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

/Wójt Gminy Wijewo/

OŚWIADCZENIE_WSPÓŁMAŁZONKA-_nieruchomość_393.12_-Radomyśl.PDF