Wydrukuj tę stronę

Podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury wraz z Przedszkolem w Wijewie oraz Zespołu Szkół w Brennie

Dnia 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wijewie Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę na wykonanie modernizacji energetycznej Wiejskiego Domu Kultury wraz z Przedszkolem w Wijewie oraz Zespołu Szkół w Brennie z wykonawcą, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. AS-BUD PLUS, Brenno, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 64-150 Wijewo, reprezentowanym przez Pana Przemysława Skrzypczaka.
Termin rozpoczęcia prac planowany jest na miesiąc czerwiec, natomiast koniec robót nastąpi do dnia 31 października 2017 r. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Gminy Wijewo pełnić będzie inspektor nadzoru Pan Michał Gołąbka.