PODPISANIE UMOWY Z NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIJEWIE

Dnia 6 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wijewie Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę na wykonanie modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wijewie z wykonawcą, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. KONSORCJUM TOMPOL, Strzyżewice, ul. Modelarska 13, 64-100 Leszno, reprezentowanym przez Pana Tomasza Kozłowskiego.
Termin rozpoczęcia prac planowany jest na miesiąc czerwiec, natomiast koniec robót nastąpi do dnia 31 października 2017 r. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Gminy Wijewo pełnić będzie inspektor nadzoru Pan Michał Gołąbka.