XVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca2020 roku

 
 
 
 
 
 
 

 XVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2020 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 21 lutego 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/96/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wijewo na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/97/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/99/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo – Socjalnej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/100/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/101/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie uchwały Rady Gminy Wijewo zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/102/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/103/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/104/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

XIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/91/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020 - 2042

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/92/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/93/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/94/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby prywatnej

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/95/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo

XIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ścieków przyjmowanych na stacji zlewczej oczyszczalni ścieków w Wijewie.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ,,zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

XII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/72/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/281/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2019 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 września 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

 
 
 

X Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/61/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wijewo, położonej w Wijewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 44

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/62/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/63/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

IX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 2 lipca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/58/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/59/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/60/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

VIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/53/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Wijewo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/54/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu korzystania z kąpieliska na Plaży Głównej Brenno-Ostrów nad Jeziorem Białym

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/56/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osób prywatnych

 VII Sesj Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 roku

 
 
 
 
 
 

VI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/38/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wijewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/39/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/40/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/41/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/42/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Wijewo do spraw opracowania Herbu Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/43/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/44/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031