XIX Sesja Rady Gminy Wijewo

RADA GMINY WIJEWO informuje,  że XIX SESJA RADY GMINY odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy u. Parkowa 1

RADA   GMINY   WIJEWO

informuje,  że


XIX  SESJA  RADY  GMINY

odbędzie   się

w dniu  27  kwietnia  2016 r. o godz. 10oo

w sali  posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1


Porządek obrad :
   

1.  Otwarcie.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.  Interpelacje i zapytania radnych.

4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.  Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Wijewo za 2015 rok.

6.  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
             1/  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wijewo,
             2/  zbycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zaborówiec,
             3/  zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie,
             4/  zmiany do budżetu gminy na 2016 rok.
             5/  zmiany uchwały Nr XXV/124/2004 w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej,

8.   Zapytania i wolne wnioski.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Zakończenie.

                                                    Przewodniczący
                                                        Rady Gminy
                                                       /-/ Stanisław Kasperski