XXII Sesja Rady Gminy Wijewo

Wijewo, 22 czerwca 2016 r.

RADA GMINY WIJEWO

informuje, że


XXII SESJA RADY GMINY

odbędzie się

w dniu 22 czerwca  2016 r. o godz. 10.oo

w sali  posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1

Porządek  obrad:
    1. Otwarcie.  
   2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
   3.  Interpelacje i zapytania radnych.
   4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
       Wijewo za 2015 rok, sprawozdania finansowego, oraz informacji
       o stanie mienia komunalnego,
       1/ omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wijewo za 2015 rok,                                  
           sprawozdania  finansowego oraz informacji o stanie mienia,
      2/  przedstawienie  opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o
           sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
      3/  przedstawienie opinii RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania
           budżetu Gminy Wijewo za 2015 rok.
      4/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
           absolutorium Wójtowi za 2015 rok,
      5/  przedstawienie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej RG
           Wijewo z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
      6/  dyskusja.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1/  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
     z wykonania budżetu za 2015 rok,
2/  udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium,
3/  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wijewo,
4/  zniesienia formy ochrony przyrody,
5/  zniesienia formy ochrony przyrody.
7. Wolne głosy i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie, zamknięcie obrad.
                                                   

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Stanisław Kasperski