XXIII Sesja Rady Gminy Wijewo

Wijewo, 22 lipca 2016 r.

RADA GMINY WIJEWO

informuje, że


XXIII SESJA RADY GMINY

odbędzie się

w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1

Porządek  obrad:
   1. Otwarcie.  
   2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
   3.  Interpelacje i zapytania radnych.
   4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
   5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          1. zmiany granic Aglomeracja Wijewo.
       2. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wijewo.
      3. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Wijewo o numerach ewidencyjnych 165 i 764 położonych w Wijewie oraz na odstąpienie od obowiązku   przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
       4.  przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo”.
       5. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
         6. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo.
         7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.                                                                                                                                                           
         8. zmiany w budżecie na 2016 r.
6.    Wolne głosy i zapytania.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.    Zakończenie, zamknięcie obrad.
                                                  

 

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Stanisław Kasperski