XXIV Sesja Rady Gminy Wijewo

Wijewo, 13 września 2016 r.

XXIV  SESJA  RADY  GMINY

odbędzie   się

w dniu  13  września  2016 r. o godz. 10.oo
w sali  posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1


Porządek  obrad:
   1.  Otwarcie.  
   2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
   3.  Interpelacje i zapytania radnych.
   4 . Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
   5.  Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
   6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     1/   ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
           przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
           warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników
           wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach
           oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo,
     2/   określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym
           powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego
           obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
           w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w
           placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo
      3/  zmiany w budżecie gminy na 2016 r.,
      4/  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu.
    6. Zapytania i wolne wnioski.
    7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    8. Zakończenie.

                                                    Przewodniczący
                                                        Rady Gminy
                                                       /-/ Stanisław Kasperski