ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Informujemy, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych.

 

W świetle nowych przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia organowi zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

-   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

-   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

-   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów nadal dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych, które usuwają drzewa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku, uzyskanie zezwolenia wymagane jest, gdy powierzchnia usuwanego krzewu albo krzewów rosnących w skupisku przekracza 25 m2, a obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 -   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 -   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 -   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

O uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy zwrócić się wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Druki zgłoszenia oraz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dostępne na stronie: http://www.bip.wijewo.pl/dokument/6468