Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wijewo informuję, iż od stycznia 2020 roku nastąpiły zmiany w wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/2/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od 1 stycznia 2020 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi 24 zł od mieszkańca miesięcznie. Numer konta bankowego, na które zostaje uiszczona opłata nie uległ zmianie.

Od 1 stycznia 2020 roku odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.