UE bip projekty unijne FB

Cyfrowa Gmina

 

 

REALIZACJA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020.

W roku bieżącym Gmina Wijewo podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina'' o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Pana Mieczysława Drożdżyńskiego - Wójta Gminy Wijewo a firmą EUROIMPEX Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Pokorny - Prezesa Zarządu podpisana została umowa dotycząca realizacji zadania grantowego pn. ,,Zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina'' o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00''.

Gmina Wijewo pozyskała dofinansowanie w wysokości 115.890,00 zł, które pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Wijewo wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

,,Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19’’
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ UMOWY O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020.

W roku 2022 Gmina Wijewo podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina'' o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wijewo. Projekt pozwolił na zapewnienie większej odporności na mogące wystąpić sytuacje nadzwyczajne takie jak pandemia wirusa SARS COV-2. W ramach projektu doposażono Urząd Gminy  w sprzęt oraz oprogramowanie, które pozwoli na realizację założonych celów projektu. Pierwszym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie audytu (technicznej diagnozy) cyberbezpieczeństwa gminy, zgodnego z wymaganiami
i regulaminem programu Cyfrowa Gmina. Diagnoza umożliwiła ustalenie obecnego stanu cyberbezpieczeństwa wraz wdrożeniem ewentualnych zaleceń i rekomendacji po audytowych.
Kolejnym działaniem w ramach projektu był zakup sprzętu IT koniecznego do zwiększenia cyberbezpieczeństwa poprzez doposażenie serwerowni, co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania i gromadzenia danych cyfrowych w urzędzie. Zakupiony sprzęt umożliwia tworzenie kopii zapasowych na dyskach serwerowych. Oprócz doposażenia serwerowni zakupiono komputery stacjonarne, laptopy, monitory czy też klawiatury wraz z myszami do obsługi. Zakupiony sprzęt umożliwia wykonywanie pracy zdalnej w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemia COVID-19. Konieczność zapewnienia pracy zdalnej oraz uczestnictwa w sesjach gminy w czasach pandemii wymusiło konieczność zakupu kamery cyfrowej pozwalającej na transmisje on-line sesji gminy i uczestnictwo w niej zarówno radnych jak i mieszkańców gminy (w sesjach otwartych). Ponadto w ramach projektu zakupiono chmurę obliczeniową oraz zintegrowane z nią wielofunkcyjne urządzenia drukujące. Ponadto w ramach projektu zapewnione było szkolenie dla pracowników urzędu z wykorzystania chmury, co umożliwiło podniesienie ich kompetencji cyfrowych.

Podsumowując realizacja projektu umożliwiła jakości cyfryzacji urzędu, a zakup sprzętu i oprogramowania zwiększył poziom cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa 
w gminie. Gmina Wijewo pozyskała dofinansowanie w wysokości 115.890,00 zł, które niewątpliwie pozwoliło na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Wijewo wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

 

Polecamy