UE bip FB

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji
Urząd Gminy Wijewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wijewo.pl/
 
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: sierpień 2021 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: aktualizowana na bieżąco
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niektóre dokumenty, pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwia wpływ na ich docelową treść i kształt.
Niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę.

 Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 
Data sporządzenia Deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia 25.08.2021 r.
 
Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Cwojdzińska,  email: d.cowojdzinska@wijewo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (65) 549 40 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej. Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.
Do budynku prowadzi  1  wejście główne od strony zachodniej
Do wejścia prowadzą: schody, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Wejście na schody jest  zabezpieczone betonowym murkiem z barierką
Dla osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem na schody po lewej stronie znajduje się dzwonek. Sygnał dzwonka poinformuje pracownika Sekretariatu o obecności osoby przed Urzędem.
Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie przed Urząd w celu pomocy wejścia osobie niepełnosprawnej do budynku. W holu urzędu pracownik przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego pracownika, odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy.
Po zakończeniu obsługi pracownik służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu urzędu.
Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w budynku urzędu znajduje się schodołaz gąsienicowy który umożliwia bezpieczne pokonanie schodów.
W budynku nie ma windy.
Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystania z przejścia.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
e-mail na adres : wijewo@wijewo.pl
listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr (65) 549 40 85
W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 t.j).
 
 
Zakres działania i zadania Urzędu

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta w realizacji jego zadań.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków do należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań:
• własnych,
• zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
• publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
• należące do innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte na podstawie zawartych z tymi jednostkami porozumień,
• innych zadań nałożonych na organy Gminy przepisami ustaw szczególnych.
3. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań, a w szczególności:
• planowanie procesów zachodzących w organizacji,
• przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
• realizacja innych obowiązków i uprawnień organów Gminy wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
• zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
• zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, petycji i interpelacji,
• wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
• przygotowywanie analiz informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań,
• współdziałanie w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, petycji i skarg mieszkańców, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji Rady,
• prowadzenie rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonywanie prac kancelaryjnych, w tym w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu dokumentów,
c) przechowywanie dokumentów oraz ich przekazywanie do archiwum,
• realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Polecamy