UE bip projekty unijne FB

Transmisja z obrad

Transmisja z obrad znajduje się pod adresem:
https://portal.posiedzenia.pl/WIJEWO?action=live

 

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wijewo. Informacja o rejestracji i publikacji wizji i dźwięku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku i głosu uczestników sesji Rady Gminy Wijewo, w szczególności mieszkańców Gminy Wijewo oraz innych osób fizycznych niebędących osobami publicznymi, biorących udział w obradach, jest Wójt Gminy. Adres Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@wijewo.pl 

3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych Rady Gminy Wijewo.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

6. Sesje Rady Gminy Wijewo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz istnieje możliwość ich odtworzenia. Obrady Rady Gminy są transmitowane on-line na stronie wijewo.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wijewo oraz transmisja na żywo zarówno z nagraniami z obrad znajdują się pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/wijewo. 

7. Dane osobowe od momentu nagrania przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji ustawowego obowiązku publikacji obrad. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

8. Udział w sesji nie jest Pani/Pana obowiązkiem, lecz uprawnieniem wynikającym z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z kolei rejestracja obrazu i dźwięku jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 20 ust. 1b tejże ustawy. W związku z tym, że jest Pani/Pan świadomy monitorowania obrazu i dźwięku, decydując się dobrowolnie na udział w sesji Rady Gminy Wijewo, domyślnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie oraz upublicznienie własnych danych osobowych, o których mowa w ust. 2. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i wyrażona w sposób dorozumiany.

9. Ponadto, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, przy czym obrady należy zakwalifikować jako zgromadzenie publiczne.

10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wskazanej wyżej zgody w dowolnym momencie, co będzie polegało na opuszczeniu sali posiedzeń w trakcie trwania sesji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano w trakcie obrad do czasu opuszczenia sali posiedzeń.

11. Usunięcie wizerunku poszczególnych osób w czasie transmisji na żywo jest technicznie bardzo trudne do wykonania lub niewykonalne, zatem prawo do usunięcia (anonimizacji) nagrania w tej części, która ujawnia Pani/Pana dane osobowe (wizerunek), prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych, nie mają w tym przypadku zastosowania.

12. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do (nie dotyczy transmisji na żywo):

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych gdy: 

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·  osoby te kwestionują prawidłowość danych,

·  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

·  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

15. Informujemy ponadto, że publiczne przekazywanie na sesji dowolnych informacji o osobach fizycznych niepełniących funkcji publicznych, obecnych lub nie obecnych na sesji, lub wypowiadanie się publicznie na ich temat, może stanowić naruszenie ich prywatności oraz dobrego imienia, a w konsekwencji stanowić naruszenie ochrony (poufności) ich danych osobowych.

 

Polecamy