UE bip projekty unijne FB

Dodatek węglowy

Napis informacja

W dniu 17.08.2022r. weszły w życie przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. 

  • Zgodnie z w/w przepisami Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub wieloosobowym  , w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. Poz. 438). Paliwa stałe to węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Przez gospodarstwo domowe, rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  • Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

W Gminie Wijewo obsługą dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. 

Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku od dnia 29 sierpnia 2022r. 

Pliki do pobrania

Polecamy