UE bip FB

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Wykonanie przebudowy części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości  Brenno

W 2022 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

1/część III przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej 
w miejscowości Brenno”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej.

Wartość III części zadania wyniosła 153 817,65 zł brutto.

 

 

Dotacja na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022

  Informujemy, iż  w dniu 28  marca 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą nr XL/755/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo dodatkowej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022, w wysokości: 137 250,00 zł.

 

 

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo

W 2022 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

 

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

1/ Część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,180 km i szerokości 4,5 m.
Wartość I części zadania wyniosła 122 788,44 zł brutto.

 

2/ Część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Kalek w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,380 km i szerokości 4,5 m.
Wartość II części zadania wyniosła 257 414,40 zł brutto.

 

3/Część III przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,210 km i szerokości 4,5 m.
Wartość III części zadania wyniosła 142 736,58 zł brutto

4/ Część IV przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 344 w miejscowości Potrzebowo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,150 km i szerokości 4,5 m.
Wartość IV części zadania wyniosła 101 954,70 zł brutto

Łączna kwota inwestycji wyniosła 778 711,77 zł, w tym środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 137 250,00 zł zgodnie z umową nr 76/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 roku, w kwocie 480 294, 26 zł zgodnie z umową nr 250/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 roku oraz 79 000,00 zł zgodnie z umową nr 451/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Dofinansowanie na wyposażenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo

 

Dofinansowanie na wyposażenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo

Gmina Wijewo otrzymała z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn.: „Zakup inwestycyjny polegający na wyposażeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo”.

Zadanie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022. 

Zakup inwestycyjny wpisuje się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021. 

W ramach dotacji zostaną zakupione:

Projektor,
Wysokokontrastowy ekran elektryczny,
Laptop . 
Wspierając proces edukacyjny, dzieci będą mogły rozwijać szereg kompetencji między innymi: możliwość rozwoju umiejętności komputerowych oraz współpracy i współdziałania oraz komunikacji w grupie. 

 

Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Wijewo przy ul. Kępińskiej,

 

Dotacja dla Gminy Wijewo w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie, w dniu 29 listopada 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr XL/755/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku, w wysokości: 16 200,00 zł.

 

 

W dniu 11.07.2022 r. w Urzędzie Gminy  została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Panem Marcinem Jęśkowiakiem, właścicielem firmy MARSZYM Zakład Budowlano Transportowy, dotycząca renowacji zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Wijewo przy ul. Kępińskiej.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie renowacji zbiornika wodnego. Zakres prac polegał będzie na przywróceniu jego parametrów i właściwości do stanu pierwotnego, co przede wszystkim realizowane będzie poprzez odmulenie dna zbiornika oraz naprawienie jego skarp, udrożnieniu rur, pracach porządkowych.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Zakończone prace związane z renowacją zbiornika wodnego na ul. Kępińskiej w miejscowości Wijewo

Zakończyły się prace związane z renowacją zbiornika wodnego na ul. Kępińskiej w miejscowości Wijewo. Prace zostały wykonane przez firmę MARSZYM Zakład Budowlano Transportowy – Marcin Jęśkowiak.

Całkowity koszt wykonania prac wyniósł: 20 664,00 zł brutto

Kwota dotacji: 16 200,00 zł brutto

Wkład gminy: 4 464,00 zł brutto

Przedmiotem umowy było przeprowadzenie renowacji zbiornika wodnego. Zakres prac polegał na przywróceniu jego parametrów i właściwości do stanu pierwotnego, co przede wszystkim realizowane było poprzez odmulenie dna zbiornika oraz naprawienie jego skarp, udrożnieniu rur, pracach porządkowych.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2022

 

Dotacja na nasadzenia drzew miododajnych W 2022 roku

Informujemy, iż po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie, w dniu  29 listopada 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XL/755/22  decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, w zakresie  zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2022, w wysokości 8 550,00 zł

 

 

 

Przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Wijewo

 

8 kwietnia 2022 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu odbyło się uroczyste spotkanie w celu podpisania umów o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie:

budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku
zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2022
budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022
dofinansowania zadań inwestycyjnych w roku 2022
Na uroczystości obecni byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Starosta Powiatu Leszczyńskiego Pan  Jarosław Wawrzyniak, Wicestarosta Powiatu Leszczyńskiego Pan Maciej Wiśniewski oraz włodarze gmin powiatu leszczyńskiego: 

Pan Mieczysław Drożdżyński – Wójt Gminy Wijewo
Pan Stanisław Glapiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna
Pan Kornel Malcherek – Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
Pan Marek Lorych – Wójt Gminy Święciechowa
Pan Radosław Sobecki – Wójt Gminy Krzemieniewo
Pan Łukasz Litka – Wójt Gminy Lipno

a także Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk i Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas.

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński podpisał 4 umowy dotyczące udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

Podpisane umowy obejmują m.in.:

1. Udzielenie pomocy finansowej w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 17.400,00 zł
kwota dotacji  - 16.200,00 zł
wkład własny -  1.200,00 zł

2. Udzielenie pomocy finansowej w zakresie  zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2022.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.500,00 zł
kwota dotacji  - 8.550,00 zł
wkład własny -  950,00 zł

3. Przyznanie pomocy finansowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022, w wysokości: 137.250,00 zł.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo
przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno
przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl
przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 344 w miejscowości Potrzebowo
oraz

4. Udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych w 2022 roku obejmujących przebudowę dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno

Całkowita wartość  - 556.000,00 zł
dofinansowanie w kwocie  - 500.000,00 zł
wkład własny -  56.000,00 zł

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo
przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 927 w miejscowości Wijewo
przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno.

Polecamy