UE bip FB

Klub Seniora

Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!

Klub Seniora działa w ramach projektu pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Głównym celem jest stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych 
w postaci Klubu Seniora dla 50 mieszkańców (30 kobiet, 20 mężczyzn) w Gminie Wijewo, w woj. wielopolskim dla osób niesamodzielnych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich 8 opiekunów faktycznych.

Każdy z Seniorów przychodząc do Klubu może zrealizować swoje pasje i zainteresowania, a także ma okazje do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Ponadto utworzona została wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, z której mogą korzystać uczestnicy Klubu Seniora oraz ich opiekunowie.

W ramach projektu od marca 2022 roku realizowane są zajęcia prowadzone przez wykfalifikowanych specjalistów. Są to zajęcia:

- ruchowe – fitnessowe,

- ruchowe nordic walking,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia szachowe,
- zajęcia z rehabilitantem,
- zajęcia manualne,
- warsztaty profilaktyczno- edukacyjno- zdrowotne,
- warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i samoobsługi

- joga dla seniorów,

-gimnastyka ogólnorozwojowa

-zajęcia edukacyjne,

-zajęcia trening pamięci,

oraz poradnictwo farmaceutyczne, dietetyczne, prawne i psychologiczne.

Projekt skierowany jest także do opiekunów faktycznych uczestników KS.

W ramach projektu opiekunowie faktyczni skorzystają m.in. z:

-konsultacji z rehabilitantem,

-konsultacji z pielęgniarką,

-poradnictwa prawnego,

-warsztatów radzenia sobie ze stresem,

-szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

-warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 548 872,50 zł

Dofinasowanie w kwocie: 521 428,87 zł

Wkład własny w kwocie: 27 443,63 zł

Pobyt w Klubie Seniora jest nieodpłatny.

 

Polecamy