UE bip FB

Społeczność Wijewa jednogłośnie przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcia dot. przebudowy części drogi gminnej (ul. Kalek) w Wijewie oraz zakup kamery termowizyjnej

Zdjęcie uczestników zebrania wiejskiego wsi Wijewo

W dniu 14 września 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wijewie odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Wijewa jednogłośnie przyjęła do realizacji przedsięwzięcia pn.:

1. Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 938/2 w miejscowości Wijewo - Łączna wartość przedsięwzięcia nr 1 – 49.424,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu niezbędnych prac związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej drogi, będącej elementem inwestycji polegającej na  wykonaniu nawierzchni drogi z masy bitumicznej. Prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego będą stanowiły wkład własny gminy w aplikowaniu o środki zewnętrzne. 

Realizacja przedsięwzięcia zapewni wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych oraz na grunty rolne. Wpłynie pozytywnie na estetykę i wizerunek wsi.

2. Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla OSP Wijewo - Łączna wartość przedsięwzięcia nr 2 – 8.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w znaczny sposób wspomoże, usprawni i zapewni większą efektywność przy prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych wykonywanych przez Straż Pożarną. Powyższe przełoży się na zapewnienie większego bezpieczeństwa dla ludzi oraz mienia i pozwoli znacznie zminimalizować szkody wywołane pożarem. Odpowiednia i szybka ocena sytuacji, zapewni większy stopień bezpieczeństwa strażakom i innym służbom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Szacowane łączne wydatki budżetu związane z realizacją powyższych przedsięwzięć wyniosą 57.424,00 zł.

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w bieżącym roku, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:

 1.  Otwarcie.
 2. Powitanie uczestników zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021
 8. Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 10. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
 11. Zapytania i wolne wnioski
 12. Zamknięcie zebrania

Polecamy