UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Radomyślu.

zdjęcie przedstawię grupę osób siedzących przy stole

Długo wyczekiwana inwestycja niebawem się rozpocznie!

W dniu 07.11.2023 roku została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas, w obecności Sołtys Wsi Radomyśl Pani Cecylii Gądy, oraz Prezesa GZK w Wijewie Pana Aleksandra Poszwińskiego  z firmą BUD-AN Sp. z.o.o z siedzibą ul. Piekarska 5/4, 62-800 Kalisz reprezentowaną przez Roberta Wawrzyniaka na realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wijewo” . 


Wartość przedmiotu umowy 5 677 000,00 zł brutto. 

Gmina Wijewo zrealizuje zadanie w ramach dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Celem operacji objętej wsparciem jest rozwój Gminy Wijewo poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie obejmującym budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej Gminy Wijewo, podwyższenia atrakcyjności inwestowania w regionie wraz z podniesieniem standardów życia mieszkańców. 

Planowany termin zakończenia operacji - grudzień 2024

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

Polecamy