UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Uporządkowanie Gospodarki Wodno- Ściekowej w Gminie Wijewo"

W związku z otrzymanym dofinansowaniem operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo”  w kwocie 5 000 000 zł, w dniu 13 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Pani Krystyny Piasnej – Białas zawarł umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wijewo. Podpisanie umowy miało miejsce w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach. 

Obecni byli również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Izabela Mroczek, Radna Województwa Wielkopolskiego Pani Zofia Szalczyk, , Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Kazimierz Chudy, Starosta Leszczyński Pan Jarosław Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Pan  Jan Szkudlarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Pan Kazimierz Kurpisz, Wójt Gminy Włoszakowice Pan Robert Kasperczak, Sekretarz Gminy Włoszakowice Pani Karolina Chlebowska, Skarbnik Gminy Włoszakowice Pani Monika Ławecka.

Celem operacji objętej wsparciem jest rozwój Gminy Wijewo poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie obejmującym budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej Gminy Wijewo, podwyższenia atrakcyjności inwestowania w regionie wraz z podniesieniem standardów życia mieszkańców. 

Planowany termin zakończenia operacji - grudzień 2024. 
Całkowity koszt inwestycji: 5 014 768,19 zł
Dofinansowanie: 5000 000 zł

    

 

zdjęcia : Radio Elka

Polecamy