UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy na zakup inwestycyjny polegający na wyposażeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo

Zdjęcie przedstawiające Wójta Gminy Wijewo

Pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Mieczysława Drożdżyńskiego - Wójta Gminy Wijewo przy kontrasygnacie Krystyny Piasnej-Białas - Skarbnika Gminy Wijewo a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Paulinę Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. ,,Zakup inwestycyjny polegający na wyposażeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo’’, zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/693/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022.

Polecamy