UE bip FB

Przedsiębiorco, pamiętaj o opłacie III raty za sprzedaż alkoholu!

Plakat informujący o upływie terminu wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Wijewo, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 30 września 2021 r.

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wijewie: 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001.

Przedsiębiorca, który nie dokona opłaty w ustawowym terminie do  30 września  2021 r.  ma możliwość dokonania wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie z powodu nie wniesienia ustawowo określonej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Jednocześnie przypominamy, że UCHWAŁA NR XXV/186/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo w 2021 r. dotyczyła zwolnienia tylko z II raty. W związku z powyższym przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wijewo również zobowiązani są do zapłaty III raty.

Podstawa prawna: 

-art. 111 , art.18 ust.12 pkt. 5, art.18 ust. 12b  oraz art.18 ust. 13 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz.1119).

-UCHWAŁA NR XXV/186/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo w 2021 r.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać pod numerem tel. 65 549 40 85 wew. 32.

 

Polecamy