UE bip projekty unijne FB

Przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego dla osób posiadających gospodarstwo rolne

logo dodatek osłonowy

Od 1 sierpnia 2022r. do dnia opublikowania obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, nie będą rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatku osłonowego od osób, u których w skład gospodarstwa domowego wchodzą rolnicy.

Dodatek osłonowy od 1 sierpnia przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2021 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby ustalić przeciętny miesięczny dochód, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS-u. W związku z tym, że obwieszczenie prezesa GUS-u w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2021r. zostanie opublikowane do 23 września 2022r., przeliczenie dochodu członka gospodarstwa domowego, który uzyskał dochód z gospodarstwa rolnego do tego dnia nie będzie możliwe.

Przerwa w przyjmowaniu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego dla rolników potrwa najpóźniej do 23 września 2022r.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 31.07.2022r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie rozpatrzony niezwłocznie, po ustaleniu dochodu rodziny za 2020r.

Polecamy