UE bip projekty unijne FB

Społeczność Miastka przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcia dot. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Miastko oraz organizacji imprez kulturalnych i rodzinnych

Zdjęcie przedstawia uczestników zebrania

W dniu 21 września 2021 roku w Altance w Miastku odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Miastka przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miastko, wartość przedsięwzięcia – 15.237,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalnych i rodzinnych, wartość przedsięwzięcia – 4.000,00 zł

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w bieżącym roku, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
5. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
6. Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
8. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
9. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania

 

Polecamy