UE bip projekty unijne FB

Społeczność Potrzebowa jednogłośnie przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcia dot. rozbudowy WDK, urządzenia boiska sportowego oraz organizacji imprez kulturalnych i rodzinnych

Zdjęcie przedstawia uczestników wiejskiego zebrania wsi Potrzebowo

W dniu 15 września 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Potrzebowie odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Potrzebowa jednogłośnie przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo - wartość przedsięwzięcia – 20.000,00 zł

2. Urządzenie boiska sportowego do gry w siatkówkę i koszykówkę – wartość przedsięwzięcia – 10.000,00 zł

3. Organizacja imprez kulturalnych i rodzinnych - wartość przedsięwzięcia – 3.880,00 zł

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w bieżącym roku, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie.
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
5. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
6. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
7.Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
9. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania

 

Polecamy