UE bip projekty unijne FB

Społeczność Zaborówca przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcia dot. budowy budynku do obsługi imprez, zakupu tłucznia na drogi gruntowe oraz organizacji imprez kulturalnych

Zdjęcie przedstawia uczestników zebrania

W dniu 20 września 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Zaborówcu odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Zaborówca przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec - III etap, wartość przedsięwzięcia – 20.000,00 zł
2. Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Zaborówiec wraz z ich utwardzeniem, wartość przedsięwzięcia – 9.000,00 zł
3. Organizacja imprez kulturalnych i rodzinnych, wartość przedsięwzięcia – 2583,00 zł

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w bieżącym roku, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie.
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
5. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
6. Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
8. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
9. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania

Polecamy