UE bip FB

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Wójt Gminy Wijewo oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie serdecznie zapraszają przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wijewo oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą, podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży.

Szkolenie odbędzie się 27 września 2021r. w godzinach 15:30 – 17:00 w WDK w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo.
Organizatorem szkolenia jest Urząd Gminy Wijewo oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie natomiast jego realizatorem jest Małgorzata Węgrzyn – psycholog, terapeuta, coach i mediator.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 23 września 2021 r. pod numerem telefonu 65 549 40 85 wew. 32 w godzinach pracy urzędu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy przeprowadzanych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

  1. Podstawowe akty prawne.
  2. Omówienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie art. 15 ustawy (sprzedaż alkoholu małoletnim - problem dowodów tymczasowych, sprzedaż alkoholu nietrzeźwym - problem braku alkomatów, sprzedaż alkoholu na kredyt lub pod zastaw, art. 14 ustawy (zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, definicja „najbliższej okolicy”, definicja „obręb sklepu”),  art. 131 ustawy (reklama i promocja napojów alkoholowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim), art. 13 ustawy (zasady dostarczania napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży, obowiązkowe tabliczki) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  3. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane dokumenty, opłaty za korzystanie z zezwolenia, procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na terminowość, kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków, wniosek o wydanie zezwolenia).
  4. Wygaśnięcie zezwolenia.
  5. Przesłanki do cofnięcia zezwolenia (omówienie kontroli punktów sprzedaży).
  6. Zagrożenia związane z piciem alkoholu (problem uzależnienia, picia ryzykownego i szkodliwego, problem FAS czyli konsekwencji picia alkoholu podczas ciąży, mity i fakty dotyczące spożywania alkoholu.
  7. Asertywna odmowa (dbanie o dobre imię lokalu, techniki odmawiania sprzedaży alkoholu osobom małoletnim i nietrzeźwym, problem agresywnego klienta).

Polecamy